Македонски
English
листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилникот за котација на хартии од вредност, Ве известуваме за датумот на одржување и Дневниот ред на Годишното Собрание на акционери

 

            Врз основа на Одлуката за свикување Собрание на акционерите  наИнвестбанкаАД Скопје донесена на ден 27.02.2006 година на XXI-та Седница на Управниот одбор на Инвестбанка АД Скопје, Управниот одбор на

 

ИНВЕСТБАНКААД СКОПЈЕ

до акционерите на Банката објавува

 

  П О В И К

за учество на XVIII-то Собрание на акционерите на Банката

 

            XVIII -то  Собрание на акционерите наИнвестбанкаАД Скопје ќе се одржи на ден 31.03.2006 година (петок) со почеток во 12 часот во Хотел Александар Палас Скопје, со следниот

 

ДНЕВЕН  РЕД

ПРОЦЕДУРАЛЕН ДЕЛ

1.      Отварање на XVIII -та Седница на Собранието на акционерите на Инвестбанка АД Скопје

2.      Избор на  претседавач

3.      Избор на Верификациона комисија

4.      Избор на Кандидациона комисија

РАБОТЕН ДЕЛ

1.      Извештај на работоводниот орган на Инвестбанка АД Скопје за работењето на Банката во 2005 година и програмските задачи и активности за 2006 година

2.      Извештај од Верификационата комисија

3.      Предлог - Одлука за усвојување на записникот од одржаната XVII -та седница на Собранието на акционерите на Инвестбанка АД Скопје на ден 26.08.2005 година

4.      Извештај на ревизорската куќа Грант Тхорнтон Скопје за работењето на Инвестбанка АД Скопје за 2005 година со

-         Предлог  Одлука за усвојување на Извештајот на ревизорската куќа Грант Тхорнтон  Скопје за работењето на Инвестбанка АД Скопје за 2005 година;

5.      Извештај за работењето на Управниот одбор на Инвестбанка АД Скопје за 2005 година  со

-         Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Управниот одбор на Инвестбанка АД Скопје за 2005 година;

6.      ПредлогОдлука за утврдување на висината на надоместокот за работата на органите на Инвестбанка АД Скопје (Управен одбор и Одбор за ревизија);

7.      Извештај за работењето на Одборот за ревизија на Инвестбанка АД Скопје за 2005 година со

-         Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Одборот за ревизија на Инвестбанка АД Скопје за 2005 година;

8.      Извештај за работењето на Инвестбанка АД Скопје за 2005 година со

-         Предлог Одлука за усвојување на Извештајот за работењето на Инвестбанка АД Скопје за 2005 година

9.      Годишна сметка на Инвестбанка АД Скопје за 2005 година со

-         Предлог Одлука за усвојување на Годишната сметка на Инвестбанка АД Скопје за 2005 година

10. Предлог - Одлука за употреба и распределување на остварената добивка на Инвестбанка АД Скопје до 31.12.2005 година

11. Предлог - Одлука за утврдување на датуми при исплата на дивиденда за 2005 година (дивиденден календар)

12. Предлог - Одлука за распределба на ревалоризационата резерва  во резервен фонд на Инвестбанка АД Скопје

13. Програма на мерки и активности на Деловната политика на Инвестбанка АД Скопје за 2006 година со

-         Предлог Одлука за потврдување на Деловната политика на Инвестбанка АД Скопје за 2006 година

14. Предлог - Одлука за назначување на друштво за ревизија на Годишната сметка за 2006 година на Инвестбанка АД Скопје

15. Предлог - Одлука за потврдување на листата на нето должници на Инвестбанка АД Скопје за 2005 година

16. Предлог - Одлука за одобрување за купување  сопствени акции

17. Предлог - Одлука за одобрување на продажба на сопствени акции

18. Предлог - Одлука за зголемување на акционерскиот капитал со средства на Банката преку издавање долгорочни хартии од вредност - акции од XVI -та емисија (иматели на обични акции)

19. Предлог - Одлука за зголемување на акционерскиот капитал со средства на Банката преку издавање долгорочни хартии од вредност - акции од XVI-та емисија (иматели на приоритетни акции)

20. Предлог - Одлука за разрешување на член на Управниот одбор на Инвестбанка АД Скопје;

21. Предлог - Одлука за избор на член на Управниот одбор на Инвестбанка АД Скопје;

22. Предлог - Одлука за избор на членови на Одборот за ревизија на Инвестбанка АД Скопје;

23. Предлог - Одлука за измена на Статутот на Инвестбанка АД Скопје

 

Гласањето по точките од дневниот ред ќе се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.

Се повикуваат акционерите да го пријават своето учество на Собранеито.

Секој акционер кој има намера да учествува на Собранието на Банката, е должен да го пријави своето учество на Собранието (пријава за учество на Собранието) најдоцна пред почетокот на седницата на закажаното Собрание.

Пријавите да се достават до БанкатаСектор за правни, општи и кадровски работи.

Секој акционер може да овласти со полномошно свој полномошник на Собранието со потпишување на писмено полномошно заверено кај нотар.

Собранието ќе одлучува само за прашања кои се уредно ставени на дневен ред, согласно Статутот на Банката и Законот за трговски друштва.

Материјалите за Собранието на Банката се достапни на акционерите од денот на објавувањето на овој Повик, секој работен ден во Секторот за правни, општи и кадровски работи.

 

УПРАВЕН ОДБОР НА БАНКАТА

 

           

 

 

 

 

 

   

 

Објавено на: 06.03.2006 12:38:53
Документ БР.: DOC_10109-6/06
Урнек: Собрание