листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, го објавуваме следниот финансиски извештај:

Согласно Глава 6 од Правилникот за котација го објавуваме следниов финансов извештај-Неревидирани финансиски извештаи за 2018 г.

ОБРАЗЛОЖЕНИЕ НА НЕКОНСОЛИДИРАНИ НЕРЕВИДИРАНИ ФИНАНСИСКИ ИЗВЕШТАИ ЗА 2018 ГОДИНА

 

 

А. Известување за промени во сметководствените политики и методи на вреднување на ставките во финансиските извештаи

Основните сметководствени политики и методи на вреднување користени при составување на финансиските извештаи за 2018 година се непроменети и се конзистентни со оние применети при составувањето на финансиските извештаи за 2017 година.

 

Б. Коментар на остварените приходи

 

Во периодот од 01.01-31.12.2018 година Друштвото оствари позитивен финансиски резултат во бруто износ од 4.735 илјади денари наспроти бруто добивката во 2017 година во износ од 2.767 илјади денари што претставува зголемување од 71% или нето добивка поголема за 1.777 илјади денари. Ова се должи на зголемени приходи од основната дејност (издавање на деловен простор по закуп) за износ од 2.116 илјади денари во 2018 во однос на 2017 година, како и зголемените останати приходи за износ од 1.056 илјади денари за 2018 во однос на 2017 година. Приходите од дејноста за 2018 година изнесуваат 24.516 илјади денари, останатите оперативни приходи изнесуваат 1.797 илјади денари, додека во 2017 година приходите од основната дејност биле 22.399 илјади денари, односно 740 илјади денари останати приходи.

 

В. Коментар на остварените расходи

 

Во периодот од 01.01-31.12.2018 година Друштвото оствари расходи во износ од 21.577 илјади денари кои се за 1.206 илјади поголеми од расходите во 2017 година кога биле

20.371 илјади денари. Зголемувањето на расходите се должи на зголемени расходи за амортизација, како и незначително зголемени расходи за материјални и нематеријални трошоци и трошоци за плати и надомести.

 

Г. Исплатени дивиденди

 

Дивиденда не е исплаќана во текот на 2018 година, како ниту во претходните години од причина што друштвото има непокриени загуби од претходните години.


Д. Вложувања и продажби на материјални средства

 

Друштвото во текот на 2018 година има инвестиции во градежи во износ од 667 илјади денари, во опрема во износ од 3.184 илјади денари и во недвижности за наем во износ од 3.985 илјади денари. Во текот на 2018 година извршена е продажба на земјиште и објект на Попова Шапка со набавна вредност од 951 илјади денари при што е остварена капитална добивка од 1.797 илјади денари.

 

Ѓ. Промени во кредитните задолжувања

 

Друштвото во текот на 2018 година вршело редовна отплата на долгорочен кредит од деловна банка и отплатило дел од кредитот во износ од 1.974 илјади денари и притоа ги намалило долгорочните обврски од 5.516 илјади денари во 2017 година на 3.542 илјади денари во 2018 година. Исто така, на крајот на 2018 година друштвото нема краткорочни обврски по кредити, за разлика од 2017 година кога имало обврски за кредит во износ од

3.000 илјади денари.

 

Е. План и очекувања за претстојниот период

 

Друштвото досегашното свое работење го извршуваше во согласност со своите утврдени стратешки цели и деловната политика со цел унапредување и постигање на подобри резултати во своето работење.

Со оглед на тоа дека основна дејност на друштвото е издавање под наем на деловен простор со кој располага, во идниот период активностите ќе бидат насочени кон наоѓање на соодветни закупци и можност за издавање на целокупниот простор со кој друштвото располага.

Очекувањата на менаџментот за наредната година се зголемување на приходите од основната дејност, како и рационализација на остварените трошоци. Ова е поткрепено и со фактот што друштвото поседува недвижности во најатрактивните централни подрачја во градот за кои секогаш има побарувачка.

Друштвото цени дека овие цели и планови се остварливи и друштвото ќе продолжи со позитивни финансиски резултати и во идните периоди.

 

 


6 и 12 Месечни известувања- трговски друштва - природа на трошоци (14) (2).xls

Објавено на: 08.02.2019 14:10:00
Документ БР.: DOC_26445-4/2019
Урнек: Неревидирани финансиски извештаи 01.01. - 31.12.