листај по издавач            листај по урнек


Согласно Точка 6.01 од Правилникот за котација на хартии од вредност, Ви го доставуваме следниот финансиски извештај:

БИЛАНС НА УСПЕХ
Dru{tvo: INVESTBANKA A.D. Skopje
MB: 4558669
         
Red.br. E   l   e   m   e   n   t   i AOP 31.12.2004 31.12.2005
1 2 3 4 5
a) Prihodi od kamati 022 144.868.749 193.243.996
b) Rashodi od kamati 023 47.471.118 65.017.786
  NETO PRIHODI OD KAMATI 024 97.397.631 128.226.210
v) Prihodi od provizii i nadomestoci 025 57.277.126 54.531.907
g) Rashodi od provizii i nadomestoci 026 10.929.160 10.115.965
  NETO PRIHODI OD PROVIZII I NADOMESTOCI 027 46.347.966 44.415.942
d) Prihodi od naplateni sporni pobaruvawa 028 6.254.520 2.990.770
|) Prihodi po osnov na kursni razliki 029 370.099.289 395.645.122
e) Prihodi od dividendi 030 4.060.276 4.775.447
`) Ostanati prihodi od dejnosta 031 51.175.451 41.504.431
  PRIHODI OD DEJNOSTA 032 431.589.536 444.915.770
z) Administrativni tro{oci 033 90.249.597 96.503.014
s) Amortizacija 034 12.572.191 12.801.913
i) Rashodi od somnitelni i sporni pobaruvawa 035 6.594.037 6.688.000
j) Tro{oci za kursni razliki 036 341.767.077 387.459.954
k) Ostanati tro{oci 037 64.916.277 53.668.061
  RASHODI OD DEJNOSTA 038 516.099.178 557.120.942
  DOBIVKA / ZAGUBA PRED ODANO^UVAWE 039 59.235.954 60.436.979
l) Danok na dobivka 040 3.275.750 3.713.787
  NETO DOBIVKA / ZAGUBA ZA GODINATA 041 55.960.204 56.723.192

Објавено на: 09.03.2006 10:29:53
Документ БР.: DOC_10189-34/06
Урнек: Финансиски извештај