листај по издавач            листај по урнек


Согласно Точка 6.01 од Правилникот за котација на хартии од вредност, Ви го доставуваме следниот финансиски извештај:

БИЛАНС НА УСПЕХ

 

 

Друштво: ИНВЕСТБАНКА А.Д. Скопје

 

 

 

 

МБ: 4558669

 

 

 

 

 

 

 

 

Ред.бр.

Е   л   е   м   е   н   т   и

АОП

31.03.2005

31.03.2006

1

2

3

4

5

а)

Приходи од камати

022

40.833.011

47.312.622

б)

Расходи од камати

023

13.424.132

17.239.447

 

НЕТО ПРИХОДИ ОД КАМАТИ

024

27.408.880

30.073.175

в)

Приходи од провизии и надоместоци

025

11.211.766

15.606.759

г)

Расходи од провизии и надоместоци

026

2.508.871

4.142.567

 

НЕТО ПРИХОДИ ОД ПРОВИЗИИ И НАДОМЕСТОЦИ

027

8.702.895

11.464.192

д)

Приходи од наплатени спорни побарувања

028

58.078

4.536.540

ѓ)

Приходи по основ на курсни разлики

029

126.854.651

70.491.338

е)

Приходи од дивиденди

030

4.330.887

0

ж)

Останати приходи од дејноста

031

3.033.648

8.519.561

 

ПРИХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

032

134.277.263

83.547.438

з)

Административни трошоци

033

19.405.614

23.022.363

с)

Амортизација

034

5.015.092

3.865.721

и)

Расходи од сомнителни и спорни побарувања

035

0

0

ј)

Трошоци за курсни разлики

036

129.870.243

70.628.761

к)

Останати трошоци

037

3.370.277

11.277.335

 

РАСХОДИ ОД ДЕЈНОСТА

038

157.661.226

108.794.179

 

ДОБИВКА / ЗАГУБА ПРЕД ОДАНОЧУВАЊЕ

039

12.727.812

16.290.626

л)

Данок на добивка

040

1.909.172

2.443.594

 

НЕТО ДОБИВКА / ЗАГУБА ЗА ГОДИНАТА

041

10.818.640

13.847.032

Објавено на: 12.05.2006 08:05:29
Документ БР.: DOC_10189-91/06
Урнек: Финансиски извештај