листај по издавач            листај по урнек


Согласно Глава 6 од Правилата за котација, известуваме за следната нова емисија:

Почитувани акционери и други заинетресирани страни,

Во согласност со Глава 6 од Правилата за котација, известуваме за следната нова емисија од страна на МАКЕДОНИЈА Осигурување  - Виена Иншуренс Груп (во понатамошен текст: Друштвото).

Во согласност со Решението на Агенцијата за супервизија на осигурување за издавање дозвола за статусни промени - присоединување на ВИНЕР - Виена Иншуренс Груп АД Скопје кон Друштвото, во согласност со Решението на Агенцијата за супервизија на осигурување за издавање согласност за измена на Статутот на Друштвото, како и во согласност со Решението за давање одобрение за издавање на долгорочни хартии од вредност на Комисијата за хартии од вредност од страна на Друштвото, се изврши зголемување на основната главнина на Друштвото со издавање на 201,700 обични акции, по пат на приватна понуда од III (трета) емисија на акции.

Зголемувањето на основната главнина на МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп е запишано во Централниот регистар на РСМ на ден 27.06.2024 година, а на ден 03.07.2024 година е извршен упис на акциите во Централниот депозитар за хартии од вредност АД Скопје.

Со новата емисија, основната главнина на Друштвото изнесува 18,460,449.608 евра и таа е поделена на 919.162 обични акции, секоја со номинална вредност од 20,084 евра.

Со почит,

МАКЕДОНИЈА Осигурување АД Скопје - Виена Иншуренс Груп

Објавено на: 04.07.2024 08:58:05
Документ БР.: DOC_12289-1/2024
Урнек: Нови емисии